Badania korozyjne

Badania odporności stali na korozję międzykrystaliczną


Badania odporności stali na korozję międzykrystaliczną pozwalają na ocenę przydatności stali do budowy konstrukcji lub instalacji, które powinny pracować bezawaryjnie. Szczególnie istotne jest badanie odporności korozyjnej stali wysokostopowych poddanych obróbce cieplnej lub po przeprowadzeniu procesów technologicznych związanych z występowaniem stref wpływu ciepła. Najczęściej spotykanym procesem, powodującym obniżenie odporności korozyjnej stali wysokostopowych na korozję międzykrystaliczną, jest spawanie.

Elektrochemiczne polaryzacyjne badania korozyjne

Elektrochemiczne badania polaryzacyjne są stosowane w systemach monitorowania korozji w instalacjach przemysłowych, konstrukcjach stalowych obiektów użyteczności publicznej, halach i magazynach, obiektach infrastruktury komunikacyjnej oraz w wielu innych obiektach i instalacjach.
Centrum Techniki Okrętowej S.A. od wielu lat wykonuje badania polaryzacyjne oraz obliczenia związane z modelowaniem zjawiska korozji metali, ich stopów oraz połączeń. 

Ewolucyjne obliczenia numeryczne

Ewolucyjne obliczenia numeryczne polegają na dokonywaniu operacji matematycznych w sposób funkcjonalnie zbliżony do wydarzeń obserwowanych w naturze. Ich zaletą jest możliwość osiągnięcia efektów trudnych lub niemożliwych do uzyskania klasycznymi metodami analitycznymi. Modelowanie ewolucyjne ma charakter opisowy, a wyniki obliczeń ewolucyjnych są ze swojej natury przybliżone i stanowią uogólnione rozwiązanie analizowanych zależności.